در حال بارگذاری ...
شنبه 29 مهر 1396

برگزاری آزمون پایان دوره آموزشی سطح یک ویژه مدیران حراست استان کرمان

در راستای همکاری حراست دانشکده فنی شهید چمران کرمان با کمیته آموزش حراست کل استان ، آزمون پایان دوره آموزشی سطح یک ویژه مدیران حراست استان کرمان در ساعت 10صبح  روز دوشنبه مورخه96/5/9با حضور مسئولین کمیته آموزش و قر یب سی نفر از شرکت کنندگان در دوره آموزشی مذکور در محل سالن امتحانات این دانشکده برگزار گردید.

نظرات کاربران