در حال بارگذاری ...
شنبه 29 مهر 1396

حفاظت اسناد

  • ارائه­ ی طرح­ های حفاظت ازاخبار، اطلاعات، اسناد ومدارک ونظارت براجرای آنها وقوانین ومقررات مربوط در دانشگاه
  • نظارت وکنترل برفرآیند تولید، گردش، بایگانی وامحاء اسناد طبقه ­بندی شده دانشگاه
  • ایجاد اداره ­ی دبیرخانه ­ی محرمانه مکاتبات، اسناد واطلاعات طبقه­ بندی شده درحراست به منظور تمرکز کلیه ­ی اقدامات مربوط به حفاظت اسناد واطلاعات دارای طبقه­ بندی حفاظتی دردانشگاه
  • صدورکارت شناسایی تردد برای کارکنان ومترددین به اماکن وتأسیسات دانشگاه با کسب مجوز از واحدحفاظت کارکنان
  • اعلام­ نظر درمورد تقلیل طبقه ­بندی اسناد ودستگاه وامحاء آنها براساس ضوابط اعلامی سازمان حراست کل کشور
  • تعیین درجه­ بندی وطبقه ­بندی حفاظتی اسناد دانشگاه
  • پیگیری واجرای بخشنامه­ ها ودستورالعمل­ های حفاظتی­ مربوطه

نظرات کاربران